Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to swego rodzaju droga wyjścia dla każdego dłużnika, który nie jest w stanie poradzić sobie ze spłacaniem zobowiązań finansowych. Jak zatem złożyć wniosek i oficjalnie ogłosić upadłość konsumencką?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to innymi słowy możliwość ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Należy także mieć na uwadze, iż upadłość konsumencką mogą ogłosić jedynie osoby przebywające lub zamieszkałe na terenie Polski.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Oto kilka wskazówek dla każdego, kto zastanawia się jak ogłosić upadłość konsumencką.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o upadłość konsumencką składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale sądu rejonowego.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek należy złożyć na odpowiednim formularzu. Należy również pamiętać, aby dokument zawierał wszystkie wymagane informacje oraz dokładne i szczegółowe uzasadnienie wniosku.

Dobrym przykładem właściwego uzasadnienia będą nieprzewidziane okoliczności wskutek których spłata długów okazała się niemożliwa. Będą to na przykład poważna choroba, klęska żywiołowa czy nagła utrata pracy przez dłużnika. Jeśli z kolei sytuacja dłużnika wynika z jego rażącego zaniedbania – sąd prawdopodobnie oddali wniosek.

Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać:

  • dane osobowe osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, pesel),
  • wskazanie majątku,
  • wykaz majątku wraz z oszacowaniem,
  • określenie okoliczności, które prowadziły do złożenia wniosku,
  • spis wierzycieli wraz z ich adresami
  • spis wierzytelności wraz z ich wysokością i datą zapadalności,
  • listę zabezpieczeń wraz z datami ich ustanowień,
  • oświadczenie dot. postawy.

Bardzo istotne jest wskazanie wszystkich powyższych informacji, a szczególnie spisu długów. Jeśli długi nie zostaną uwzględnione we wniosku, nie zostaną też uwzględnione podczas postępowania. O orzeczeniu upadłości konsumenckiej przesądzają bowiem okoliczności zadłużenia oraz stan rzeczy, który uniemożliwia spłatę długów, a nie ich liczba czy wysokość. Dłużnik nie powinien także ukrywać dochodów ani celowo pogarszać swojej sytuacji finansowej – na przykład przez odrzucenie spadku czy umorzenie należnych mu długów.

Ile kosztuje wszczęcie postępowania upadłościowego?

Wszczęcie postępowania to koszt 30zł. W przypadkach, gdy sytuacja osoby fizycznej składającej wniosek jest wyjątkowo zła, można postarać się o zwolnienie z opłaty.

Co po rozpatrzeniu wniosku?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o upadłość konsumencką, sąd podaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości do wiadomości publicznej.

Skutki ogłoszenia upadłości osoby fizycznej

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, osoba fizyczna będąca dłużnikiem traci prawo do rozporządzania swoim majątkiem – odpowiedzialność za finanse dłużnika przejmuje syndyk. Wszystkie postępowania egzekucyjne i zajęcia komornicze zostają wtedy umorzone i zastępuje je prowadzone przez syndyka postępowanie likwidacyjne.

Wniosek o upadłość konsumencką – czy warto?

Upadłość konsumencka ma oczywiście swoje minusy. Po ogłoszeniu upadłości dłużnik ma dostęp jedynie do niewielkich środków finansowych, które nie zostały przejęte przez syndyka i służą do zaspokojenia podstawowych potrzeb – takich jak zakupy żywności.

Wniosek o upadłość konsumencką to rozwiązanie ostateczne, ale w trudnych sytuacjach, gdy długi wymykają się spod kontroli – nie należy z nim zwlekać i warto złożyć go jak najszybciej.

Dodaj komentarz