Upadłość konsumencka osób fizycznych

Czasami zdarzają się sytuacje, z których pozornie nie ma wyjścia. Jedną z nich może być bez wątpienia niewypłacalność osoby fizycznej. Jest to sytuacja, w której z różnych przyczyn osoba fizyczna nie może regulować swoich zobowiązań. Upadłość konsumencka osoby fizycznej jest ściśle powiązana z terminem niewypłacalności, który został zdefiniowany przez prawo upadłościowe. W myśl przepisów prawa niewypłacalność jest stanem, w którym dłużnik nie jest zdolny do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań, przy czym utrata tej zdolności trwa przynajmniej trzy miesiące. Upadłość majątkowa osoby fizycznej ma miejsce, gdy niewypłacalność nie powstała w sposób umyślny lub w skutek rażącego niedbalstwa. W takiej sytuacji sąd może pozytywnie rozpatrzyć wniosek o upadłość.

Kto może starać się o orzeczenie upadłości konsumenckiej?

Niezależna od dłużnika niewypłacalność może przydarzyć się każdemu. Dlatego też przepisy prawa precyzyjnie określają kto może ogłosić upadłość konsumencką osoby fizycznej. Jest to możliwość przysługująca osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Czy warto starać się o upadłość konsumencką osoby fizycznej?

Zalet uzyskania orzeczenia o upadłości konsumenckiej osoby fizycznej jest bardzo wiele. Do najważniejszych należą:

  • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, sądowego oraz windykacyjnego,
  • Zatrzymanie naliczania odsetek od zobowiązania,
  • Możliwość umorzenia zobowiązania (po wykonaniu planu spłaty),
  • Możliwość uzyskania środków koniecznych do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej daje realną możliwość osiągnięcia porozumienia i zawarcia ugody z wierzycielami.

Proces ogłaszania upadłości konsumenckiej osoby fizycznej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla osób, które znalazły się w krytycznej sytuacji finansowej. Proces ten jest jednak trudny i długotrwały. W skrócie podzielić go można na trzy zasadnicze etapy:

  • Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej – trwające około 2 miesięcy,
  • Postępowanie upadłościowe właściwe – zajmuje najczęściej od 6 do 12 miesięcy,
  • Postępowanie zgodne z ustalonym harmonogramem spłat – najczęściej od 1 roku do 3 lat.

Jeśli Sąd uzna wniosek o upadłość majątkową osoby fizycznej za zasadny następuje tzw. podział masy upadłościowej. Polega on na wystawieniu całości majątku upadłego do wyprzedaży w celu zaspokojenia roszczeń. Ochronie (w ograniczonym zakresie) podlega jedynie dom lub mieszkanie upadłego, do momentu jego opuszczenia.

Problem spirali zadłużenia może spotkać każdego z nas. Warto więc poznać możliwości i sposoby na uzyskanie postanowienia o upadłości konsumenckiej osoby fizycznej, aby w razie sytuacji krytycznej móc pozbyć się problemów i rozpocząć nowe, wolne od długów życie.

 

Zainteresowany tematyką upadłości konsumenckiej? Sprawdź również:

Dodaj komentarz